Firemná pošta

Evidujte všetky dokumenty, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z vašej firmy vrátane príslušných informácií uvedených v tele e-mailu a používajte centralizované úložisko dokumentov pre rýchle vyhľadávanie, ochranu vašich informácií a úsporu pracovného času.

Ešte ste nezačali digitalizáciou vašich firemných dokumentov? Evidujete niektoré dokumenty v papierovej podobe? Zoznámte sa s riešením M-Files.

Evidencia a automatizované spracovanie pošty

Evidencia došlej pošty je jednoduchá agenda, s ktorou je dobré začať. Nielen preto, že pošta prechádza celou firmou a do kontaktu s ňou prichádza veľa pracovníkov, ale aj preto, že jej postupy spracovania sú jednoduché a pre všetkých pochopiteľné. Rýchlo dosiahnete zhodu na spôsobe evidencie, kategorizácie, rozpadu na kľúčové a sprievodné dokumenty a ich napojenie na automatizované nástroje riadenia toku práce.

Evidencie a spracovanie pošty pozostáva z niekoľkých činností, ktoré možno unifikovať a tým dosiahnuť bezchybný priechod informácií firmou. A tiež je možné automatizovať, a tým znížiť prácnosť spracovania.

EVIDENCIA POŠTY

Nahrádza knihu došlej pošty a obsahuje všetky požadované informácie súvisiace s prijatím a spracovaním došlej pošty. Umožňuje vytvárať personifikované pohľady pre jednoduchšiu kontrolu a spracovanie.

ROZPAD NA DOKUMENTY

Rozpad sa týka dokumentov, ktoré sme dostali prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Súčasťou jednej poštovej správy môže byť viac dokumentov, ktoré obsahujú dôležité informácie, ale každý môže byť následne spracovaný iným spôsobom.

KATEGORIZÁCIA

Kategorizácia môže byť automatizovaná napríklad e-mailovou adresou adresáta a odosielateľa, napr. Faktury@firma.cz, objednavky@firma.cz apod. Získané dáta, ako názov dodávateľa, meno príjemcu, dátum odoslania, názov pripojených dokumentov, sú údaje, ktoré sa automaticky uložia a na základe ktorých je spustené ich spracovanie.

SPRACOVANIE

Alebo tiež odovzdanie úloh zodpovedným pracovníkom.
Jednotlivé dokumenty alebo správa ako celok, sú odovzdané podľa kategórie k vybaveniu prostredníctvom prednastaveného workflow, po ktorom nasleduje zmena zaradenia (označené za vybavené alebo vrátené).

M-Files  Receive Mail  
“Nástroj pre evidenciu a spracovanie došlej pošty”

Hlavné prínosy elektronickej evidencie došlej pošty

Ak je evidencia pošty pre pracovníkov jednoduchá na ovládanie, univerzálna naprieč celou firmou a ak sú definované jasné pravidlá, potom sa sprevádzkovanie a dosiahnutie očakávaných prínosov podarí v priebehu niekoľkých týždňov.

1

E-mailové notifikácie – informácie o nových dokumentoch a úlohách k pre ich spracovanie

Pracovníci dostanú upozornenie prostredníctvom e-mailu o novom dokumente a súvisiacimi úlohami. Úloha sa tiež zobrazí v zozname aktuálnych úloh s väzbou na súvisiace dokumenty.

2

Každý dokument má svoj účel, a tým aj spôsob spracovania v súvislosti s jeho typom a obsahom

Či ide o objednávku, ponuku, zmluvu alebo iný dokument, navždy je zachovaná väzba medzi prijatou poštou v podobe e-mailové správy, prijatým dokumentom z prílohy a ďalšími dokumentmi, ktoré nadväzne boli vytvorené v rámci konkrétnej zákazky alebo projektu. Každý pracovník sa môže jednoducho zoznámiť s históriu spracovania a súvisiacimi dokumentmi.

3

Centralizované úložisko dokumentov je prístupné všetkým, v závislosti na ich právach

Dokumenty prijaté elektronicky alebo poštou v papierové podobe, ktoré sú následne naskenované, sa stávajú súčasťou firemného centralizovaného úložiska dokumentov (CDR – Centralized Document Repository) a v rámci pravidiel platných pre celú firmu je s nimi možné nakladať.

Viac o centralizovanom úložisku dokumentov

Spôsoby ukladania prijatej a odoslanej pošty do firemnej evidencie

Odosielatelia aj príjemcovia môžu zvoliť spôsob odovzdania pošty do evidencie spôsobom, ktorý im najlepšie vyhovuje.

1. skopírovať a vložiť pomocou (CTRL-C & CTRL-V)

Veľmi jednoduchá metóda – skopíruje e-mail do pamäte a po prepnutí okná vloží do M-Files.

2. pretiahnutie e-mailu metódou drag and drop

Metoda se používá při práci s myší. Levým tlačítkem “chytnete” e-mail a  kdekoliv v okně M-Files “pustíte”.

3. vloženie do zložky priamo z aplikácie MS Outlook

Definované zložky zobrazené v aplikácii MS Outlook slúžia na jednoduché triedenie firemnej pošty. M-Files si zložky nepretržite číta a e-maily, ktoré sa tu objavia okamžite spracuje.

4. preposlanie na špecializovanú e-mailovú adresu

Prijatú firemnú poštu môžu užívatelia preposielať do špecializovaných zložiek, najmä ak pracujú na cestách a používajú mobilné aplikácie. M-Files si zložky nepretržite číta a e-maily, ktoré sa tu objavia okamžite spracuje.

5. prijatie do špecializovanej e-mailovej schránky priamo od zmluvného partnera

Dodávatelia a odberatelia môžu posielať faktúry, objednávky atď., priamo do špecializovaných zložiek, nazvaných napr.: faktury@firma.cz, objednavky@firma.cz… M-Files ich aj v tomto prípade štandardne spracuje.

Spôsoby automatizovaného “rozpadu” pošty na samostatné dokumenty sú voliteľné

Súčasťou každej e-mailovej správy sú informácie, ako sprievodný text a dokumenty teda prílohy. M-Files dokáže automaticky spracovať obsah e-mailovej správy vrátane príloh, uložiť ich a vyplniť metadáta informáciami zo správy.

STANDARD MSG/EML FILE

Uloží sa len jeden dokument typu MSG (Outlook) alebo EML (napr. Thunderbird) obsahujúci telo e-mailu, ktorý má vo vnútri vložené prílohy.

a. Tento spôsob je najbližší tomu, ako pracujeme s poštou a dokumentmi v rámci poštového klienta.
b. Pri uložení do evidencie pošty môžeme došlú poštu zatriediť do kategórie (napríklad Faktúra, Objednávka pod.) a odovzdať na schvaľovanie či vybavenie.

STANDARD MULTIPLE FILE

Uloží sa jeden viacsúborový dokument, ktorého súčasťou je obsah správy e-mailu a všetky prílohy jednotlivo.

a. Tento spôsob umožňuje s dokumentmi jednoducho manipulovať (odosielať, editovať, mazať a pod.)
b. Všetky dokumenty sú organizované „pod hlavičkou” viacsúborového dokumentu, čo umožňuje spoločné verziovanie a spoločné identifikovanie údajov – metadáta.

E1 LINKED FILES

Vzniknú samostatné dokumenty ktoré sú navzájom trvalo previazané.

a. Každý dokument je úplne samostatný s vlastnou kategóriou, vlastným verziovaním, metadátami a prístupovými právami.
b. Užívatelia môžu pracovať s dokumentmi samostatne, a pritom väzba medzi obsahom e-mailovej správy (PDF) a pôvodnými prílohami zostáva zachovaná.