Mobilný servis rozširuje firemný systém

Mobilný servis ušetrí čas a prispôsobí sa vašim potrebám

ERPIO Online Servis je mobilná aplikácia, zameraná na potreby servisných technikov a iných pracovníkov, ktorí poskytujú poradenské, opravárenské, konzultačné a iné činnosti u klientov alebo v teréne. Je jednoduchá na ovládanie a variabilná z hľadiska potrieb.
Nájdete v nej všetko dôležité čo potrebujete pre prácu na cestách, vrátane nástrojov na doplňovanie ďalších funkcií a dátových prepojení.
ERPIO Online Servis je súčasťou Integračnej platformy ERPIO One, prostredníctvom ktorej môžete Mobilný servis pripojiť k ľubovoľnému firemnému systému.

Mobilné práce zjednodušuje základné úkony

Digitalizácia výkazu práce

Pracovník nepoužíva papier, ale všetky vykonané práce, použité materiály či inštalované zariadenia zapisuje do digitálneho servisného výkazu. Ten sa následne generuje do výkazu v elektronickej podobe a to priamo na mieste. Výslednú podobu servisného výkazu je možné upraviť podľa vzoru, doplniť grafickými prvkami, požadovanými fontmi či rozložením informácií podľa firemného design manuálu.

Digitálny podpis

Zákazník potvrdzuje digitálny servisný výkaz svojím digitálnym podpisom priamo na mieste a následne mu je servisný výkaz, vrátane vloženého podpisu, odoslaný do jeho e-mailovej schránky.
Na podpis sa používa dotyková vrstva na tablete alebo smartfóne. Je tiež možné použiť notebook s dotykovou obrazovkou a elektronické pero (stylus).

Kalendár

Kalendár slúži manažérom aj technikom na plánovanie pracovných úkonov – do akej firmy treba ísť, čo je tam potrebné urobiť, aký materiál by sa mal použiť, aké zariadenie sa bude inštalovať atď. Plánovanie podporuje DRAG & DROP, zobrazovanie rôznych období (deň, mesiac, zoznam), podporuje vyhľadávanie a filtrovanie.

Fotografie

Pomocou fotografií dokáže technik zaznamenať servisované zariadenia a detailne označiť miesta vykonaného servisu, alebo skutočnosti súvisiace s realizovanou činnosťou.
Fotografie je možné vytvoriť priamo v aplikácii, alebo nahrať už existujúce a pripojiť k vytvoreným servisným výkazom alebo zákazkovým listom.

Čiarové kódy a QR kódy

Zosnímaním čiarového kódu alebo QR kódu je možné vyhľadávať a pridávať materiál, zariadenia, servisné výkazy.
Skenovanie kódu je možné cez fotoaparát zariadenia, príp. integrovaný snímač, ak je používané špecializované priemyselné zariadenie.

Mobilní servis zjednodušuje firemné procesy

INTEGRÁCIA

ERPIO Online Servis je možné integrovať s vaším podnikovým informačným systémom, alebo môže fungovať ako samostatné riešenie bez napojenia na iný systém. Pre integráciu využívame Integračnú platformu ERPIO One a na zobrazovanie v mobilnom zariadení klienta ERPIO One App. Mobilný klient ERPIO One App je vytvorený pre operačné platformy Apple – iOS, Google – Android aj Microsoft – Windows UWP

KONFIGURÁCIA

ERPIO One poskytuje nástroje pre definíciu vlastností a funkcií mobilnej aplikácie. Môžete využiť už preddefinované servisné postupy alebo si stanoviť vlastné. V každom prípade je možné bez programovania nastaviť servisnému technikovi, poradcovi či konzultantovi, také pracovné prostredie, ktoré pre svoju prácu potrebuje. Pre definíciu funkcií, prístupných dát aj spôsobu ovládania používame ERPIO One Middleware, kde sú nastavené nielen vlastnosti a spôsoby ovládania mobilného klienta, ale aj prístupové práva.

BEZPEČNOSŤ

Pri sprístupnení firemných dát na mobilnú techniku je dôležité venovať pozornosť bezpečnosti. ERPIO One Gateway sa stará o to, aby sme firemné dáta doručili tým správnym pracovníkom v správny čas. Tento komponent Integračnej platformy ERPIO One je úplne vo vašej správe, chránený za firewallom. Aké dáta a v akom režime bude poskytovať vašim mobilným pracovníkom je úplne vo vašej réžii. Samotná komunikácia je kryptovaná a iniciovaná zo strany dátového zdroja.